Autoris – pracownia projektowa

Konkurs na zagospodarowanie terenów dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku

Konkurs Węglówka - widok od strony ul. Poleskiej

Projekt Wrzesień 2006 Nagroda: Wyróżnienie w konkursie

1.Koncepcja zagospodarowania terenu.

Ze względu na istotną, a także determinującą rolę wobec całości zagospodarowania, wyodrębniono następujące działy:

1.1.Komunikacja ( na pierwszym miejscu – jako czynnik dominujący ), rozumiana jako dostępność i powiązania funkcjonalne oraz formalne (np. ekspozycja), która w analizie uwarunkowań i możliwości rozwiązań projektowych, sygnalizuje zarówno wady (a) jak i zalety lokalizacji (b).

plansze-na-stronke3.jpga) ukrycie terenu ( brak ekspozycji ), brak powiązań komunikacyjnych, trudności i koszty ich realizacji, złe otoczenie ( ich funkcja i forma zagospodarowani );

b) możliwość wykorzystania torów kolejowych jako środka komunikacji, a także jako wzbogacenie oferty programowej ( propozycja wykorzystania terenów otaczających Białystok w powiązaniu z funkcjami Centrum ), czynnik wzmacniający potrzebę rozwiązań koniecznych dla miasta ( udrożnienie terenów martwych i pokonanie barier komunikacyjnych niezależnie od sposobu zagospodarowania terenów powojskowych ), wpływ dynamizujący zmiany w otoczeniu bezpośrednim i dalszym- korzystne z punktu widzenia optymalnego wykorzystania terenu i kompozycji miejskiej. Te krótkie przywołanie ustala generalia koncepcji komunikacyjnej – patrz analiza komunikacji publicznej:

I. Propozycja wykorzystania wszystkich mozliwych powiązań komunikacyjnych ( realizacja w etapach).

II. Wykorzystanie kolei wraz z połączeniem pieszym – bezkolizyjnym ( kładka nad ulicą ) z terenami mieszkaniowymi po drugiej stronie ulicy Poleskiej – których dostęp do stacji kolejowej uzasadni transport szynowy jako środek komunikacji miejskiej, a także połączy pieszo tereny śródmiejskie z Centrum.

III. Połączenie z ul. Andersa trasą najkrótszą omijającą tereny mieszkaniowe, atakże sugerujące lepsze wykorzystanie kubatur i lokalizacji fabryki mebli.

IV. Połączenie prawoskrętne z ulicą Poleską ( połączenie śródmiejskie dające możliwości wykorzystania krytycznie ocenionych deniwelacji ).

V. Bezkolizyjne powiązanie z ulicą Sienkiewicza.

VI. Połączenie z ulicą Przytorową (w dalszych etapach).

W pracy konkursowej przedstawiono propozycje obowiązujące i postulowane ( konieczne do optymalnego rozwiązania głównych problemów lokalizacji ). Rozwiązania te, stanowią inspirację do dalszych decyzji projektowych, z pośród których warto wymienić:

I. Izolacja Centrum od terenów zabudowy jednorodzinnej;

II. Przesłonięcie widoku w kierunku elektrociepłowni;

III. Koncentracja przestrzeni publicznych wokół stacji kolejowej;

IV. Ulokowanie wejść w ścisłym związku z powiązaniami komunikacyjnymi.

1.2. Program, jego rozlokowanie i opis koncepcji funkcjonalnej.

Program określony w Warunkach został wzbogacony o nowe funkcje ożywiające cały zespół – wielkopowierzchniowy obiekt handlowy z usługami, przystanek kolejowy, a także zaproponowano zmianę funkcji fabryki mebli z produkcyjnej na komercyjną – poza granicami opracowania. Rozlokowanie – zdeterminowały lokalizacje wejść i przestrzeni publicznych z nimi powiązanych; wejście od strony parkingów zachodnich ogniskuje Galerię “Moto-Retro” ( która posiada dogodny dojazd potrzebny dla tej funkcji ), Galerię Sztuki Nowoczesnej i Ośrodek Prezentacji Muzyczno – Teatralnych (który, powinien być zaprojektowany jako zupełnie elastycznie dopasowujący się do całkowicie innych, nieznanych jeszcze, form funkcjonowania, by nie konkurował z budowaną Operą ). Przestrzeń publiczna zewnętrzna przechodzi w obudowaną ( wspólny hol Galerii Sztuki Nowoczesnej, Ośrodka Prezentacji Muzyczno-Teatralnych ), która łączy się z głównym Forum zlokalizowanym w środku ciężkości obszaru przy przystanku kolejowym i wielofunkcyjnym obiekcie wielkopowierzchniowy z parkingiem podziemnym, a także łączy się z Muzeum Wojska ( poprzez tereny ekspozycji zewnętrznej ), i Archiwum z Biblioteką. Forum, jest przeznaczone do artystyczno- rozrywkowo-usługowych wydarzeń w przestrzeni otwartej,w skali największej. Koncentracja, prawie wszystkich funkcji Centrum wokół Forum, pozwala maksymalnie wykorzystać oraz rozwinąć zakłądaną współpracę, sprzężenia zwrotne różnych funkcji ( wykorzystanie zjawiska hiper ), które powinny uzasadnić i wspomóc inwestycje, szczególnie komunikacyjne, a później zdynamizować funkcjonowanie. To działanie może generować rozwój trudny do przewidzenia co do formy i funkcji i wielkości, dlatego konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków do przekształceń i rozwoju.

Niedopuszczalne jest zdaniem autorów, przeniesienie lokalizacji Muzeum Wojska i rezygnacja z funkcji biblioteki – chodzi o maksymalizację programu.

1.3. Ukształtowanie kubatur i zagospodarowania terenu, koncepcja formalna.

Analiza stanu istniejącego, poszukiwanie zarówno ducha miejsca jak i ducha obiektu, podpowiedziała następujące założenia (wg hierarchii):

I. Poszukiwanie formy indywidualnej, nie rezygnując z sugestii wyjątkowo rozwijającej się ostatnio światowej architektury obiektów związanych z kulturą, szczególnie nietypowych – jak w zadaniu konkursowym.

II. Wydobycie poprzez kontrapunkt walorów istniejącej architektury, jednak kontrapunkt wobec wybranych cech – ceglanych ścian osłonowych i szkieletu żelbetowego, a przyjęcie zasady kontynuacji wobec cech, które zdaniem autorów generują specyficzny, indywidualizujący i podbudowujący urodę miejsca i obiektów, modus estetyczny – pasowo wydłużony i horyzontalny porządek kubatur i torów.

III. Wykorzystanie możliwości kształtowania terenu dla kształtowania kubatur- ukrycie kolidujących form z założoną koncepcją formalną, np. wielopoziomowych parkingów zachodnich, wielkopowierzchniowego budynku handlowo-usługowego.

IV. Koncentracja zabudowy pozostawiająca charakterystyczne i atrakcyjne wolne przestrzenie ( które umożliwią w przyszłości rozwój Centrum ).

V. Zaprojektowano dwie dominanty – wschodnią i zachodnią – witające i akcentujące początek i koniec zespołu.

Brak komentarzy

Brak komentarzy dla tego wpisu. Bądź pierwszy.

Napisz odpowiedź


+ 1 = dwa